Tipski tekst poziva za podnošenje ponude za ustupanje izvođenja radova putem neposredne ponude


NARUČILAC:                                                                                            U__________________, ________godine


______________________________                                PREDUZEĆE: 

(tačan naziv)

  ________________________________ 

______________________________                                              (tačan naziv)


________________________________ 

______________________________                                            (mesto, adresa)

(tačna adresa) 


______________________________

(mesto, država)


Predmet: 


Izvođenje radova po neposrednoj pogodbi


Molimo Vas da nam dostavite ponudu za izvođenje radova

____________________________________________________________________ 1)


po izvođačkom projektu, koji Vam dostavljamo u prilogu.


Predračunska cena radova iznosi Din. _______________________


Ponuđenu cenu radova iskazati ukupno i po stavkama predmera i terminskog plana izvođenja i finansiranja radova sa faktorom radne snage.


Uslovi za izvođača:


- početak radova za _____ dana;


- završetak radova za ______ dana;


- da raspolaže sa odgovarajućom građevinskom mehanizacijom;