Tipski tekst javnog poziva za podnošenje ponude za učešće na licitaciji


NARUČILAC:                                                                                            U ___________________, ___________ godine


____________________________________ 

                       (tačan naziv)

____________________________________


____________________________________

(tačna adresa)

____________________________________ 

(mesto, država)


Na osnovu odluke Upravnog odbora, raspisujemo 


JAVNO NADMETANJE - LICITACIJU

za izgradnju objekta

______________________________________________________________________


izvođenje radova___________________________________________________________  1)


po tehničkoj dokumentaciji (tender), koja je dostupna ponuđačima u sedištu Naručioca.


Predračunska cena objekta - radova iznosi Dinara ___________________


Cenu ponuditi ukupno i po stavkama predmera i terminskog plana radova, kao faktor radne snage.


Uslovi učešća na licitaciji:

- početak radova za _________dana; 

- završetak radova za ________ dana, meseci; 

- izraditi terminski plan izgradnje i finansiranja radova; 

- raspoloživa građevinska i druga mehanizacija za izvođenje radova po projektu;  

- raspoloživi stručni kadar za izvođenje radova po projektu;  

- uobičajene bankarske garancije u korist Naručioca po njegovom tipskom tekstu ugovora o građenju;  

- dokazi o radnom iskustvu na izgradnji istih ili sličnih objekata ili izvođenje radova po projektu.


Opšti uslovi za ustupanje investicionih radova su osnova za zaključenje ugovora o građenju.