Spoljnotrgovinski ugovor o komisionu


3.9 - Primer spoljnotrgovinskog ugovora o komisionuUGOVOR O SPOLJNOTRGOVINSKOM KOMISIONU


Zaključen dana ________________ između stranaka:


KOMISIONAR: ______________________,

i

KOMITENT: ______________________PREDMET UGOVORA


Član 1.


Komisionar se obavezuje da u svoje ime, a za račun komitenta proda robu kupcu u  (navesti gde u inostranstvu) sa pripadajućim priborom i rezervnim delovima, koji su navedeni u ponudi, odnosno nalogu za vršenje komisionih poslova.


Član 2.


Komisionar preduzima obavezu "star del credere" i garantuje da će kupac robu platiti, te u tom cilju se obavezuje da prezentira komitentu bankarsku garanciju za ugovoreni iznos godišnje ukupno isporučene robe.

UGOVORENA CENA


Član 3.


Ugovorena cena koju komitent može ugovoriti sa kupcem robe iznosi u donjem limitu za robu ________ (navesti detaljno vrstu robe) US dolara _____ po komadu CIF ______ (inostrana luka), što ukupno iznosi _________ (navesti ukupnu sumu u stranoj valuti).


Član 4.


Na napred navedenu sumu komisionar je obavezan da otvori bankarsku garanciju kod međunarodne banke __________, a za ovaj posao komisionar ima pravo na 2% provizije za svaki komad robe, a nakon prispeća dobijene sume komitentu.


ISPORUKA


Član 5.