Primer obrasca ugovora o vezanom barter poslu


UGOVOR O VEZANOM BARTER POSLU


Zaključen dana __________ u ______________ između ugovornih strana:


1. _______________________________________________

(u daljem tekstu: Kupac)


2. _______________________________________________

(u daljem tekstu: Prodavac)


u sledećem sadržaju:


Član 1.


Predmet ugovora je isporuka opreme za ____________________,  kako sledi:


a) __________________________________________________________


b) __________________________________________________________


c) __________________________________________________________


d) __________________________________________________________


e) __________________________________________________________


Detaljni opis obima isporuke, konstrukcije, tehničko-tehnoloških karakteristika opreme i garancije utrošaka i učinka postrojenja u proizvodnji sa uputstvima za rukovanje i održavanje sadržana su u Prilogu br. 1. uz ugovor, koji sadrži ______ strana teksta i nacrta i završava se rednim brojem ______ i slovima: ___________________.Član 2.


Ugovorne strane su se sporazumele da kroz zaključenje vezanog barter posla između njih 65% ugovorene vrednosti opreme bude plaćeno isporukom _____________. Obaveze ugovornih strana po ugovoru su međusobno uslovljene u svom nastajanju, izvršavanju i eventualnom prevremenom raskidu.Član 3.