Opšti uslovi za ustupanje investicionih radovaOPŠTI USLOVI 


ZA USTUPANJE INVESTICIONIH RADOVA


Uvod


Ovim Opštim uslovima se uređuju odnosi - prava i obaveze UGOVORNIH STRANA u poslovima izvođenja investicionih radova. Primenjuju se bez obzira na usvojeni vid izbora najpovoljnijeg ponuđača (licitacija, prikupljanje ponuda, neposredna pogodba) i vrstu gradnje (visokogradnja, niskogradnja, hidrogradnja i dr.).Član 1.


TEHNIČKA DOKUMENTACIJA


Sadržaj:


1) Sadrži sva tehnička rešenja i projekte za dati posao (geodetska, arhitektonska, građevinska, oprema i instalacije, unutrašnje i spoljno uređenje, uređenje zemljišta sa ozelenjavanjem, statičke i druge proračune, predmer i predračun radova, projekte organizacije građenja i detaljne izvođačke planove.


2) IZVOĐAČ je dužan da izvede radove u celini i u pojedinostima po odredbama revidirane tehničke dokumentacije, po važećim propisima, standardima i normativima za datu vrstu radova i to sa svojom radnom snagom, građevinskim materijalom i elementima za ugrađivanje (oprema, uređaji, aparati, instalacije i dr.), građevinskom mehanizacijom i energijom u ugovorenom roku i za ugovorenu cenu.


3) Tehnička dokumentacija je bitni sastavni deo teksta ugovora o građenju.


Predaja IZVOĐAČU:


4) NARUČILAC je dužan u ugovorenom roku i besplatno da uruči IZVOĐAČU dva kompletna primerka tehničke dokumentacije. Neophodne dodatne kopije delova tehničke dokumentacije IZVOĐAČ ća nabaviti od projektanta.


Dopune i izmene:


5) Prema redosledu radova po terminskom planu nadzorni organ će blagovremeno proveravati da li su kod IZVOĐAČA već raspoloživi neophodni crteži konstruktivnih detalja, usvojenih tehničkih dopuna u projektu za izvođenje predstojećih radova. IZVOĐAČ je dužan da izvede radove sa ovim dopunama projekta pod, u ugovoru o građenju, utvrđenim uslovima.


6) Ako u toku izvođenja radova nastanu nepredviđene i/ili neočekivane pojave i okolnosti zbog kojih se moraju menjati neka postojeća projektna rešenja, po nalogu NARUČIOCA, projektant će izvršiti odgovarajuće izmene u tehničkoj dokumentaciji. NARUČILAC je dužan odmah potom, da uruči IZVOĐAČU nastale izmene u projektu. IZVOĐAČ je obavezan dalje radove da izvodi po izmenjenoj tehničkoj dokumentaciji.


7) Nastale razlike u visini troškova građenja zbog izmene projekta po prethodnoj tački biće, u svakom pojedinom slučaju, uređene između UGOVORNIH STRANA po odredbama ugovora o građenju.