Obaveštenje zaposlenog (poslodavcu) da želi da se spor rešava pred arbitražomPRIMER OBAVEŠTENJA ZAPOSLENOG (POSLODAVCU) 

DA ŽELI DA SPOR REŠI PRED ARBITROMDIREKTORU _______________________________________

                                    (naziv i sedište poslodavca)


                                                                                                                                ___________________


Predmet: Obaveštenje zaposlenog (poslodavcu) 

                    da želi da spor rešava pred arbitromDana _______ godine, primio sam Rešenje o ________________________ (na primer: o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti, o otkazu i sl.)  br. ____, od ______  godine, sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku.


Saglasno članu 185. stav 6. i članu 194. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", broj: 24/2005 i 61/2005), obaveštavam Vas da želim da nastali spor rešavam pred arbitrom.Shodno članu ____  _________________________, predlažem da arbitar u ovom sporu bude

                                   (naziv opšteg akta) 

___________________________________________________________________________ 

      (ime i prezime stručnjaka u oblasti koja je predmet spora i drugi potrebni podaci)


Molim Vas da me do ___________________ (navesti rok - na primer: "do 14 časova, danas")  obavestite da li ste saglasni sa mojim predlogom iz stava 3, odnosno da mi dostavite Vaš predlog za arbitra. Obzirom na kratkoću rokova za pokretanje postupka pred arbitrom (član 194. stav 4. Zakona o radu), ukoliko mi do gornjeg termina ne dostavite vaš predlog arbitra, smatraću da ste se saglasili sa mojim izborom arbitra (član 194. stav 3. Zakona o radu) i pokrenuću postupak.