Konzorcijalni sporazum uz određeni ugovor


 KONZORCIJALNI SPORAZUM ZA ODREĐENI UGOVOR1)1)        Naziv firme: ___________________________________________________________________

(pun naziv i pravni status)

sa sedištem u ___________________________________________________________________


koju zastupa ____________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


2)        Naziv firme: ___________________________________________________________________

(pun naziv i pravni status)

sa sedištem u ___________________________________________________________________


koju zastupa ____________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


3)        Naziv firme: ___________________________________________________________________

(pun naziv i pravni status)

sa sedištem u ___________________________________________________________________


koju zastupa ____________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


Koji se zajedno u daljem tekstu nazivaju "KONZORCIJUM", a svako od njih: "ČLAN KONZORCIJUMA" postigli su sporazum o sledećem:


I deo


Cilj - Administrativni biro - Trajanje


Član 1.


Cilj KONZORCIJUMA:


Cilj KONZORCIJUMA je da podnese zajedničku ponudu za radove navedene u Aneksu I, a koji treba da budu izvršeni za ___________________2) koji se u daljem tekstu naziva "NARUČIOCEM" i da izvrši Ugovor ukoliko KONZORCIJUM dobije porudžbinu.