Dilerski ugovor o zastupstvu


DILERSKI UGOVOR O ZASTUPSTVUZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "PRINCIPAL" s jedne strane

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "DILER", s druge strane.


Zajednički naziv, u tekstu ovog ugovora, za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Cilj Ugovora:


Na način i pod, u ovom ugovoru utvrđenim, uslovima, PRINCIPAL poverava isključivo pravo zastupanja u svojstvu generalnog zastupnika za teritoriju __________________________________________________ (naziv zemalja za koje se poverava zastupstvo) ,


firmi: 

________________________________________________________________________________

 (pun naziv i adresa firme DILERA)