Zapisnik sa skupštine (društva s ograničenom odgovornošću)


ZAPISNIK SA SKUPŠTINE


Sednica II redovne skupštine zakazana za _____________________________________

                                                                          (navesti datum i mesto sednice)1

Društva s ograničenom odogovornošću _______________________________________

                                                                  (navesti poslovno ime i sedište društva)2


počela je ______________________________________.

               (navesti vreme početka i grad održavanja sednice)3Na početku sednice je utvrđeno da je _______________________________________.4

                                                                    (navesti izbor predsedavajućeg)5Predsedavajući je imenovao za zapisničara ________________________________, koja                                

                                                                           (navesti ime zapisničara)6

je to prihvatila, kao i članove Društva ________________________________________

                                                                      (navesti imena overivača zapisnika)7

za lica koja overavaju zapisnik po završetku sednice.


Utvrđeno je da su na  sednici prisutni sledeći članovi Društva ______________________

______________________________________________________________________,

 (navesti imena prisutnih članova, sa udelom svakog od njih, 

kako bi se utvrdilo da li ima kvoruma na sednici)8

čime je ispunjen uslov za kvorum, kako za raspravu, tako i za odlučivanje skupštine.


Predsedavajući je odredio da su članovi komisije za glasanje na ovoj sednici __________ ______________________________________________________________________.

(navesti imena članova komisije)9


Predsedavajući je pročitao da dnevni red sednice obuhvata sledeće tačke:

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________