Zahtev zaposlenog za naknadu šteteZAHTEV ZAPOSLENOG ZA NAKNADU ŠTETE
DIREKTORU _______________________________________

                                    (naziv i sedište poslodavca)


                                                                                                                                ___________________


PREDMET: Naknada šteteDana _____ godine, pretrpeo sam povredu – štetu na radu i u vezi sa radom na sledeći način: ___________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________.


Posledice povrede – štete su sledeće:______________________________________________ 

___________________________________________________________________________.


Dokaz:

Svedoci: ___________________________________________________________________.

Drugi dokazi:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________.


Zahtevam da mi na ime naknade štete, saglasno članu 164. Zakona o radu, isplatite: