Zahtev (predlog) za utvrđivanje povrede radne obaveze;PRIMER ZAHTEVA (PREDLOGA) ZA 

UTVRĐIVANJE POVREDE RADNE OBAVEZE DIREKTORU ____________________

                     (naziv poslodavca)

 _______________________

              (sedište)


               

1.         Zaposleni ________________________________________________________________

                                            (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       na poslovima____________________________________________,  je dana ____ godine, 

                                                      (naziv poslova)

       svojom krivicom, izvršio povredu radne obaveze utvrđene članom ___ ________________, 

                                                                                                            (naziv opšteg akta)

       tako što je: _______________________________________________________________.

                  (navesti radnje - činjenje ili nečinjenje - koje ukazuju na povredu radne obaveze)

 


2.        Da je zaposleni izvršio povredu radne obaveze ukazuju sledeći dokazi: _________________ _________________________________________________________________________.


3.         Utvrđivanje povrede radne obaveze zaposlenog, izvršiti saslušanjem  svedoka, odnosno utvrđivanjem činjenica kojima se dokazuje da je zaposleni svojom krivicom učinio povredu radne obaveze.