Ugovor za opremu na kredit i za izvođenje radova na kredit


5.23 - Primer ugovora za opremu na kredit i za izvođenje radova na kreditUGOVOR


Zaključen dana ______ 19___ godine, između:

1. ________________ (kao kupac - u daljem tekstu kupac)

2. ________________ ( u daljem tekstu prodavac)


PREDMET


Član 1.


Prodavac se obavezuje da za kupca izradi, isporuči i namontira opremu za: _____, u svemu prema tehničkom rešenju ______ i specifikaciji, koju je kupac usvojio i koji su sastavni deo ovog ugovora, kao i ponuda br. ____ od ______ 19___ godine.


Vrednost ugovorene opreme dinara _________ i slovima: (____________).


Kupac priznaje promenu utvrđenih količina ukoliko dođe do izmene u projektu i tehnološkim rešenjima i tehničkim detaljima.


U gornji iznos nije zaračunat porez na promet od ___ koji se neće zaračunavati ako kupac dostavi izjavu o oslobađanju plaćanja Saveznog poreza na promet u smislu zakonskih propisa.


Troškovi transporta i montaže iznose _____ (procenata) od vrednosti isporučene i namontirane opreme i to samo za opremu - prodavca. Za dopunsku opremu prodavac ispostavlja fakturu po cenama proizvođača opreme. Istovar opreme i unošenje opreme na objekat obezbeđuje kupac o svom trošku.


Kupac se sam stara o montaži dopunske opreme.


Član 2.


Ugovorena oprema biće izrađena u svemu prema projektu __________.


Količina opreme utvrđena je tehnološkim rešenjem, projektom i specifikacijom koji su sastavni deo ovog ugovora, kao i opštetehnički uslovi koji se odnose na boju i metalne delove ugovorene opreme.


ROK ISPORUKE


Član 3.