Ugovor sa inopartnerom o sukcesivnoj isporuci robe


2.30 - Primer ugovora sa inopartnerom o kupoprodaji robeUGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE


Dan ________ mesec ________ i godina ________ 

Između 

STAKLARE

i

ORMELVETRA

i

QUADRIFOGLIO ALUMINIUM SERVICE koju predstavlja zastupnik gospodin FRANCESCO MAGGIO, u svojstvu tehničke komercijalne pomoći.1. PREDMET UGOVORA


1.1. Predmet ugovora je isporuka 50.000.000 staklenih flaša za primenu u domaćinstvu.


1.2. Isporuka će biti regulisana mesečnim programima proizvodnje koju će dostavljati teleksom deset dana unapred, osim u specijalno hitnim slučajevima o kojima će se dogovarati obe strane.


1.3. Postojeća opremljenost kalupima može se modificirati, usavršavati i unapređivati prema kretanjima na tržištu.


1.4. Kupac se obavezuje da obezbedi nove kalupe koje će fakturisati prodavcu po ceni koštanja.


1.5. Prodavac ne može da se suprostavi nabavci novih kalupa ako je motivisan porudžbinama proizvoda koje opravdavaju troškove.


2. CENE


2.1. Prodajne cene su utvrđene kako sledi:


Za prvih 5.000.000 flaša cena je utvrđena na Z-208, a za ostalih 45.000.000 STAKLARA će dati ponudu ORMEL VETRU preko QUADRIFOGLIO ALUMINIUM SERVICE koja ima pravo da odbije ili prihvati ponudu.


2.2. Ukoliko se sukobe sa dosta velikim razlikama u odnosu na cene na tržištu, stranke imaju pravo da usaglašavaju nove kriterijume za izradu cenovnika.


2.3. Cene se podrazumevaju franko jugogranica.