Ugovor s odustanicom, varijanta II


2.14 - Primer ugovora sa odustanicom (varijanta II)KUPOPRODAJNI UGOVOR broj _________


Zaključen 10. marta 1996. godine, u Beogradu, između: 


Preduzeća "Lozar", Zemun, M. Tita 11, u daljem tekstu: Prodavac,

i

Preduzeća "Promet", Beograd, Radnička 11, u daljem tekstu: Kupac


Član 1.


Prodavac i Kupac su se sporazumno dogovorili da se između njih izvrši promet robe u vrednosti od __________ dinara, a po Specifikaciji koja čini sastavni deo ovog Ugovora.


Član 2.


Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje sukcesivno, svakih deset dana, počev od 1. aprila 1996. godine.


Član 3.


Kupac se obavezuje da vrednost robe iz člana 1. ovog Ugovora isplaćuje sukcesivno, u skladu sa isporukama iz člana 2. Ugovora, a na osnovu obračuna Prodavca. Plaćanje se vrši u roku od 5 dana od dana prijema obračuna - fakture (računa).


Ako kupac u roku iz stava 1. ovog člana ne izmiri svoju obavezu, Prodavac ima pravo na zateznu kamatu po propisanoj stopi.


Član 4.


Mesto isporuke je skladište Prodavca, Zemun, ul. ____________________ br. ______


Član 5.


Svaka ugovorna strana može odustati od izvršenja ovog Ugovora ako drugoj strani plati odustanicu u iznosu od 5% od vrednosti iz člana 1. ovog Ugovora.


Stranke mogu odustati od izvršenja Ugovora u roku od 20 dana od dana zaključenja ugovora.