Ugovor ortaka


Na osnovu  _____________________________________________________________,

                             (navesti pravni osnov zaključenja ugovora i njegove ugovornike)1

zaključili su dana  ________________________________________________________2

                                           (navesti datum i mesto zaključenja ugovora)3


UGOVOR ORTAKA
Sadržina ugovora


Član 1.


Ugovorom se uređuje _____________________________________________________ ______________________________________________________________________.

(navesti pitanja, koja su predmet ugovora)4


Ortakom se u smislu ovog ugovora smatra osnivač i svako drugo lice koje mu pristupi nakon osnivanja.


Ortaci su ravnopravni u društvu, osim ako ovim ugovorom ili ugovorom o osnivanju društva nisu data posebna prava ili obaveze osnivačima.Prenos udela


Član 2.


Ortak je slobodan da prenese svoj udeo u celini ili delimično, uz ili bez naknade, na drugog ortaka, pri čemu ostali ortaci u društvu ne smeju da taj prenos ometaju (unutrašnji prenos).5


Ortak može da prenese udeo na treće lice, koje nije ortak u društvu, samo uz saglasnost svih ostalih ortaka, bez obzira da li se prenos odnosi na ceo ili deo udela i da li je uz ili bez naknade (spoljni prenos).6


Prenosom se smatra ne samo prodaja, već i davanje udela u zalogu, plodouživanje i uživanje, kao i uspostavljanje drugog tereta na udelu, kojim se omogućava određenom licu da stekne udeo ili pravo na učešće u upravljanju ili dobiti društva.