Ugovor ortaka (komplementara)


Na osnovu ____________________________________________1 Komanditnog društva

                       (navesti pravni osnov zaključenja ovog ugovora)2

____________________________ iz __________________ (u daljem tekstu: društvo), njegovi ortaci/komplementari ______________________________________________

                                                      (navesti imena ortaka u skladu sa ugovorom o osnivanju)3

zaključili su dana ______________________________________.

                               (navesti datum i mesto zaključenja ugovora)4


UGOVOR ORTAKA (KOMPLEMENTARA)
Sadržina ugovora5


Član 1.


Ugovorom se uređuje _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

(navesti pitanja koja se uređuju)6


Članom se u smislu ovog ugovora smatra osnivač i svako drugo lice koje mu eventualno bude pristupilo nakon osnivanja, bez obzira da li je kompementar ili komanditor.Prenos udela komplementara


Član 2.


Prenosom udela se smatra ne samo prodaja, već i davanje udela u zalogu, plodouživanje i uživanje, kao i uspostavljanje drugog tereta na udelu, kojim se omogućava određenom licu da stekne udeo u kapitalu ili pravo na učešće u upravljanju ili dobiti društva.


Komplementar je slobodan da prenese svoj udeo u celini ili delimično, uz ili bez naknade, na drugog komplementara, pri čemu ostali članovi društva ne smeju da taj prenos ometaju.7