Ugovor o zastupanju
PRIMER UGOVORA O ZASTUPANJU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 200. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se:


UGOVOR O ZASTUPANJUIzmeđu __________________________________________________, koga zastupa direktor

                               (naziv, sedište i adresa poslodavca)                                         

___________________________________________ (u daljem tekstu: nalogodavac), s jedne

                         (ime i prezime,)

strane, i _____________________________________, po zanimanju _________________,

                      (ime i prezime posrednika, JMBG)


sa prebivalištem (boravištem) u _____________________________ opština _____________

                                                            (mesto, ulica i broj)

 (u daljem tekstu: zastupnik), s druge strane.Nalogodavac i zastupnik sporazumeli su se o sledećem:


1.        Zastupnik  se ovlašćuje da nalogodavca zastupa u postupku prodaje njegove robe, pružanja usluga ili obavljanja drugih poslova _________________________, pa u tom cilju posebno je ovlašćen da može zaključivati ugovore sa trećim licima u ime i za račun nalogodavca.


2.        Zastupnik je dužan da sa pažnjom dobrog privrednika obavlja poslove zastupanja iz tačke 1. ovog ugovora.