Ugovor o zalozi pokretne stvari
UGOVOR

O

ZALOZI POKRETNE STVARIZaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ZALOGOPRIMAC", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ZALOGODAVAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Predmet ovog Ugovora je zalaganje određene izdvojene pokretne stvari koju ZALOGODAVAC daje ZALOGOPRIMCU na ime obezbeđenja kredita po ugovoru o kreditu br. ________________________ u iznosu od _______________________________________________________ din.

                                                            (iznos brojevima i slovima)