Ugovor o zalozi deviza
UGOVOR O ZALOZI DEVIZA


Zaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime i prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ZALOGOPRIMAC", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime i prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ZALOGODAVAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Predmet ovog Ugovora je zalaganje efektivnog stranog novca (u daljem tekstu: deviza), koju ZALOGODAVAC daje ZALOGOPRIMCU na ime obezbeđenja kratkoročnog kredita po Ugovoru br. __________.Član 2.


ZALOGODAVAC  se obavezuje da ZALOGOPRIMCU preda devize u iznosu od _____________________