Ugovor o zakupu


13.1. - Primer obrasca ugovora o zakupuUGOVOR O ZAKUPU


zaključen 15. septembra 1996. godine između:


1. Društvenog preduzeća BEOPROMET iz Beograda, Srpskih vladara broj 6, kao zakupodavca, koje zastupa Mile Jović, direktor (u daljem tekstu: BEOPROMET), i

2. Privatnog preduzeća OMEGA iz Beograda, Gandijeva 183, kao zakupca, koje zastupa Petar Petrović, vlasnik i direktor (u daljem tekstu: OMEGA).


Član 1.


BEOPROMET i OMEGA su saglasni da predmet zakupa po ovom ugovoru budu:


1) Poslovni prostor - kancelarije u Beogradu, Ulica Terazije broj 1/a na II spratu površine 120 kvadratnih metara, sa tri direktne telefonske linije;


2) Prodavnica sa priručnim magacinom u Beogradu, Ulica Terazije broj 1/b u prizemlju površine 210 kvadratnih metara, sa jednom direktnom telefonskom linijom;


3) Dva dostavna vozila "Zastava-Iveko", registarski broj BG-115-113, broj motora 82334455 i registarski broj BG-213-315, broj motora 83667799.


Član 2.


OMEGA preuzima poslovni prostor i dostavna vozila u viđenom stanju, što zapisnički konstatuje zajednička komisija ugovornih strana na dan preuzimanja.


Član 3.


BEOPROMET i OMEGA su saglasni da OMEGA preuzme 10 (deset) radnika BEOPROMETA prema izboru zakupodavca koji će biti radno angažovani u poslovnom prostoru iz člana 1. ovog ugovora o zakupu.


Radnici iz stava 1. ovog člana za vreme trajanja ugovora o zakupu ostvarivaće prava iz radnog odnosa u BEOPROMETU.


Član 4.


OMEGA se obavezuje da na ime naknade za angažovanje radnika iz člana 3. ovog ugo-vora BEOPROMETU isplaćuje iznos u visini brutozarade za deset radnika u skladu sa odredbama Opšteg kolektivnog ugovora ______________.


Član 5.