Ugovor o zakupu zemljišta


13.17 - Primer obrasca ugovora o zakupu zemljištaUGOVOR O ZAKUPU ZEMLJIŠTA


Zaključen dana _________ između stranaka

ZAKUPODAVAC: (može biti pravno ili fizičko lice)

ZAKUPAC: (navesti naziv i adresu)


Član 1.


Zakupodavac daje zakupcu u zakup, a zakupac prima poljopivredno zemljište upisano u zemljišne knjige ZKUL broj ______ (naziv katastarske opštine) kat. parcela broj (navesti broj parcele).


Član 2.


Zakupac će koristiti zemljište za uzgajanje žitarica (navesti naziv poljoprivrednih kultura) i drugih jednogodišnjih kultura.


Član 3.


Zakup počinje (navesti datum). Do tog datuma zakupodavac je dužan da potpuno očisti poljoprivredno zemljište od ostataka poljoprivrednih kultura, osim postojećih nekoliko stabala voćaka.


Zakup će trajati do (navesti datum).


Član 4.


Zakupac je ovlašćen da na poljoprivrednom zemljištu izgradi odvodne kanale radi sprečavanja vodoplavljenja zemljišta koje će odobriti nadležna komisija SO (navesti naziv opštine) uz saglasnost zakupodavca.


Član 5.


Zakupnina iznosi mesečno dinara (navesti sumu). Ako zakupac izradi kanale za oticanje vode visina zakupnine se upola smanjuje tako da će iznositi (navesti koliko) i to od dana izgradnje kanala.


Zakupac se obavezuje da će iznos zakupnine isplaćivati zakupodavcu najkasnije do petog u mesecu za protekli mesec.


Član 6.