Ugovor o zakupu zajedničke prostorije


13.7 - Primer obrasca ugovora o zakupu zajedničke prostorijeUgovor o zakupu zajedničke prostorije


zaključen između stambene zgrade u _______, ul. _______ br. __, koju zastupa predsednik skupštine zgrade _______ (u daljem tekstu: zakupodavac), s jedne strane i _______ iz ________ ul. ________ br. ___ (u daljem tekstu: zakupac) s druge strane.


Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:


Član 1.


Stambena zgrada u _______ ul. _______ br. __ daje u zakup zajedničku prostoriju-zajedničke prostorije, i to ______ koje se nalaze u stambenoj zgradi u ______ ul. _____ br. __ u prizemlju-spratu ___, prostorija-prostorije br. ___ u ukupnoj površini od ___m2.


Prostorija(e) iz stava 1. ovog člana daje se u zakup na vreme od _____ počev od _____ 19___ godine.

Pored prostorije iz prethodnog stava, zakupac ima pravo da koristi i sledeće delove stambene zgrade, i to: _____ na sledeći način _____ i pod sledećim uslovima ________


Član 2.


Zakupac će zajedničku prostoriju iz člana 1. ovog ugovora koristiti za ________ i u druge svrhe ih ne može koristiti bez prethodne saglasnosti zakupodavca.


Član 3.


Zakupnina za korišćenje prostorije iz člana 1. ovog ugovora iznosi mesečno _________ dinara i plaća se svakog meseca za protekli mesec najkasnije do ___ u mesecu.


Pored zakupnine iz stava 1. ovog člana, zakupac je dužan da plaća zakupodavcu i _____.


Prilikom primopredaje prostorije iz člana 1. ovog ugovora, sačiniće se zapisnik o primopredaji koji potpisuju ovlašćeni predstavnici obe ugovorne strane.


Po isteku zakupa, zakupac je dužan da vrati zakupodavcu zajedničku prostoriju u istom stanju u kome ju je primio od zakupodavca, o čemu se sačinjava zapisnik o primopredaji, koji potpisuju ovlašćeni predstavnici obe ugovorne strane.


Član 5.


Zakupac snosi troškove redovnih popravki i održavanja prostorije-prostorija koji su neophodni da se mogu koristiti za svhe iz člana 2. ovog ugovora, o čijoj potrebi je dužan da obavesti zakupodavca pre otpočinjanja radova, kao i troškove održavanja stambene zgrade u skladu sa Zakonom o održavanju stambenih zgrada i odlukama Skupštine stambene zgrade; dužan je da snosi troškove struje, grejanja i komunalne troškove (iznos smeća i dr.).


Troškovi sitnih opravki, izazvani redovnom upotrebom prostorije-prostorija, i troškovi same upotrebe prostorije-prostorija padaju na teret zakupca.