Ugovor o zakupu, varijanta II


13.2. - Primer obrasca ugovora o zakupu (varijanta II)UGOVOR O ZAKUPU


Zaključen __________ 199___ godine u ______________ između:


1. ______________ kao zakupodavca, i

2. ______________ kao zakupca.


Ugovorne strane su se saglasile i zaključile sledeće:


Član 1.


Zakupodavac daje na upotrebu i korišćenje zakupoprimcu svoju mašinu za (navodi se mašina ili uređaj sa karakteristikama koje se daju opisno i stanjem u momentu zaključenja ugovora) radi njenog korišćenja u skladu sa namenom te mašine i dobrim poslovnim običajima.


Član 2.


Zakupodavac daje mašinu iz člana 1. ovog ugovora zakupom na upotrebu i korišćenje za vreme od dve godine ____ od ____ 199__ do ____ 199__ godine.


U pogledu obaveze vraćanja zakupljene mašine, prestanka ugovora i drugih činjenica koje se odnose na rok zakupa i eventualnog otuđenja zakupljene mašine u roku zakupa u svemu se primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima (član 591 - 594).


Član 3.


Godišnji iznos zakupnine na ime zakupa iz člana 1. ovog ugovora utvrđuje se na ______ dinara (slovima: _________) i plaća se u četiri jednake rate unapred, i to u roku od 8 dana po prijemu fakture koju ispostavlja zakupodavac.


Član 4.


Zakupodavac se obavezuje da snosi troškove održavanja predmeta zakupa u toku zakupa, i to:


-        troškove redovnog održavanja mašine koji su neophodni da se mašina može upotrebljavati i koristiti u skladu sa njenom namenom;

-        troškove osiguranja mašine kod osiguravajućeg društva koje izabere zakupodavac;

-        troškove investicionog održavanja mašine koje su u periodu zakupa neophodni radi njene upotrebe i zaštite od preteranog rabaćenja.


Član 5.