Ugovor o zakupu stana


13.12 - Primer obrasca ugovora o zakupu stanaNa osnovu člana 70. stav 1. Zakona o stambenim odnosima i Odluke Komisije Upravnog odbora za rešavanje stambenih potreba radnika broj ____ od ____. 199_. godine,


1. Preduzeće, sopstvenik stana u ____________ u ulici _____________ broj  ____ (u daljem tekstu: zakupodavac) i

2. __________, radnik u ______________ (naziv preduzeća), (u daljem tekstu: zakupac) zaključuju


UGOVOR O ZAKUPU STANA


Član 1.


Zakupodavac _________ na stanu koji je izgradio ________ (naziv pravnog lica), daje u zakup stan u njegovoj svojini zakupcu, koga je svojim aktom odredio _________, u skladu sa članom _____ Zakona o stambenim odnosima.


Član 2.


Zakupodavac daje zakupcu u zakup stan u ________ u ulici ________ broj ___ koji se nalazi na __ spratu i nosi broj __ (u daljem tekstu: stan).


Stan koji se daje u zakup sastoji se od ____ sobe, kuhinje, trpezarije, __________.


Član 3.


Zakupac i zakupodavac saglasni su da stan, po zaključenju ovog ugovora, zakupodavac preda zakupcu na osnovu zapisnika. Zapisnik kojim će se utvrditi stanje u kome se nalazi stan u momentu predaje, potpisaće zakupac i zakupodavac.


Član 4.


Zakupac može koristiti stan sa članovima svog porodičnog domaćinstva, i to:


1. ________________________

2. ________________________


Zakupac i zakupodavac su saglasni da stan zakupac može koristiti i sa drugim licima, s tim da ta lica ne prima u podstanarski odnos i da to ne utiče na normalno korišćenje stana.


Zakupac može u skladu sa propisima, obavljati u stanu poslovnu delatnost, ako o tome postigne saglasnost sa zakupodavcem.