Ugovor o zakupu stana za službene potrebe


13.15 - Primer obrasca ugovora o zakupu stana za službene 

         potrebeUGOVOR O ZAKUPU STANA ZA SLUŽBENE POTREBE


Zaključen između Preduzeća __________ iz B. kao davaoca stana na korišćenje - zakupodavca, koga zastupa direktor ________ (u daljem tekstu: zakupodavac) i _________ radnika iz B. kao zakupca (u daljem tekstu: zakupac), na osnovu rešenja o davanju stana na korišćenje br. ___ od _____ 199__ god.


1) Zakupac prima na korišćenje stan br. ___ u stambenoj zgradi u ulici ________ br. ___ u B., koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, predsoblja, kupatila sa WC-om, u ukupnoj površini od ____ m2.


2) Pored stana navedenog u tački 1. zakupac ima pravo korišćenja zajedničke perionice i sušionice u zgradi, kao i ________________.


3) Zakupac se obavezuje da za stan i uređaje koji su predmet ovog ugovora plaća zakupninu u mesečnom iznosu od ________, unapred, najkasnije do petog u mesecu, počev od ____ 199__ godine, kao dana useljenja u stan.


4) Zakupac se obavezuje da pored zakupnine plaća i deo troškova za upotrebu zajedničkih uređaja i usluga u zgradi i van zgrade koji padaju na njegov teret i to _______. Iznos ovih troškova obračunava se i plaća na način određen posebnim propisima.


5) Zakupac je dužan da snosi troškove opravki koje u stanu ili na zgradi i uređajima prouzrokuje svojom krivicom ili ih prouzrokuju drugi korisnici stana koji zajedno sa njim stanuju, ili druga lica koja sa njegovim odobrenjem borave kod njega u stanu.


6) Zakupac i druga lica koja sa njim koriste stan dužni su da se pridržavaju kućnog reda.


7) Zakupodavac snosi troškove za investiciono održavanje zgrade i stana i troškove tekućeg održavanja zajedničkih uređaja u zgradi, u skladu sa važećim propisima i normativima o investicionom i tekućem održavanju stambenih zgrada i stanova, ali uvek tako da se zajednički delovi zgrade i uređaji u zgradi mogu koristiti za predviđenu namenu.


8) Zakupodavac je dužan održavati stan u stanju u kome ga je predao na korišćenje zakupcu saglasno normativima o održavanju stambenih zgrada i stanova.


9) Zapisnik o primopredaji stana od _______ 199__ godine koji sadrži podatke o stanju stana i uređaja koji se predaju na korišćenje zakupcu, a koji su potpisale obe ugovorne strane, čini sastavni deo ovog ugovora.