Ugovor o zakupu stana na neodređeno vreme


13.13  - Primer obrasca ugovora o zakupu stana na 

         neodređeno vremeNa osnovu člana 9. stav 3. i 4. i člana 12. Zakona o stambenim odnosima ("Službeni glasnik SRS", br. 12/90), člana ___ Pravilnika o stambenim odnosima i Odluke Stambene komisije od ______ godine


1. Preduzeće __________ u ___________ (mesto), broj ___, koje zastupa __________ (u daljem tekstu: zakupodavac) i

2. _____________ (prezime i ime), radnik u odeljenju __________ iz ________ (u da-ljem tekstu: zakupac)

zaključuju:


UGOVOR O ZAKUPU STANA


Član 1.


Zakupodavac daje zakupcu na korišćenje stan broj ____ koji se nalazi u stambenoj zgradi na ___ spratu (etaža) u _________, ul. ___ broj ___, koji se sastoji od ___ soba, ___ kuhinje, ____ kupatila, ___ klozeta, ___ predsoblja, ___ hodnika, ___ ostave, ___ balkona, ___ terase, ___ lođe, ___ podruma, ___ tavana, ___ perionice, ___ sušionice, ___ letnje kuhinje, ___ šupe i ___________________.


Član 2.


Zakupac može koristiti stan iz člana 1. ovog ugovora sa članovima svog porodičnog domaćinstva, odnosno drugim korisnicima, i to:

1. __________________     ________________     ________________

            (prezime i ime)                           (zanimanje)                             (srodstvo)

2. __________________     ________________     ________________

3. __________________     ________________     ________________

4. __________________     ________________     ________________


Na osnovu pismene saglasnosti zakupodavca stan mogu koristiti sa zakupcem i druga lica, osim lica iz stava 1. ovog člana.


Ako stan koriste i druga lica bez njegove saglasnosti, zakupodavac može upozoriti zakupca i ostaviti mu rok do kada ta lica treba da prekinu korišćenje stana.


Član 3.


Zakupodavac će zakupcu predati stan prazan bez lica i stvari u ispravnom stanju u roku od ___ dana od dana zaključenja ovog ugovora.


Član 4.