Ugovor o zakupu putničkog vozila


13.18 - Primer obrasca ugovora o zakupu putničkog vozilaUGOVOR O ZAKUPU PUTNIČKOG VOZILA


Zaključen dana ______ 199__ godine u Beogradu između:

____________ (u daljem tekstu: Zakupoprimac), i

____________ iz ___________ ul. _________ br. ___ (u daljem tekstu: Zakupodavac).


Član 1.


Zakupodavac ustupa zakupoprimcu na korišćenje svoje putničko vozilo, marke ___ re-gistarski broj ___ u periodu od ____ 199_ godine radi službenog prevoza angažovanih lica i materijala na relacijama koje odredi zakupoprimac.


Član 2.


Za korišćenje putničkog vozila iz tač. 1. zakupoprimac je dužan isplatiti zakupodavcu, 8 (osam) dana po isteku vremena iz čl. 1. ovog ugovora, naknadu koja iznosi ___ dinara.


Član 3.


Zakupnina iz tač. 2. predstavlja naknadu iz koje će se izvršiti obustava propisanih poreza po odredbama Zakona o oporezivanju dohotka građana.


Član 4.


Zakupodavac se obavezuje da u vremenu zakupa obezbedi tehničku ispravnost vozila.