Ugovor o zakupu poslovnog prostora, varijanta III


13.5 - Primer obrasca ugovora o zakupu poslovnog prostora

       (varijanta III)


Ugovor o zakupu poslovnog prostora


UGOVORNE STRANE:


1. Dom sportova, omladine i pionira "Pinki" Zemun, Gradski park br. 2 koga zastupa direktor _______________, (u daljem tekstu: Zakupodavac) s jedne strane

i

2. "MAGGROS" Beograd-Zemun, Gradski park br. 2, koga zastupa: direktor _______________, (u daljem tekstu: Zakupac) s druge strane.


Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:


Član 1.


Zakupodavac daje na korišćenje Zakupcu poslovne prostorije u zgradi Doma sportova, omladine i pionira "Pinki" Zemun, Gradski park br. 2.


Poslovne prostorije iz stava 1. ovog člana se nalaze na II spratu sa oznakom 65 kancelarije sa ukupno bruto površine od 25 m2, poslovnog prostora, od čega 20 m2 neto poslovnog prostora, a 5 m2 otpada na holove, hodnike i sanitarni čvor.


Član 2.


Zakupodavac obezbeđuje Zakupcu mogućnost korišćenja direktnih i lokalnih telefonskih i teleks linija.


Troškovi korišćenja telefona i teleksa padaju na teret Zakupca, a isplata će se vršiti ispostavljanjem fakture od strane Zakupodavca, sa priloženim računima o potrošnji.


Član 3.


Ovaj Ugovor zaključen je na određeno vreme od 1 (jedne) godine, s tim da ugovoreni period zakupa počinje da teče od 01.10.1996. god. i traje do 01.10.1997. godine.


Član 4.


Zakupodavac se obavezuje da vrši redovno tekuće i investiciono održavanje poslovnih prostorija, uređaja (elektro, PTT, vodovoda, sanitarnih instalacija i grejanja), koje Zakupodavac daje Zakupcu na korišćenje u cilju angažovanja Zakupcu da ne smetano koristi poslovne prostorije za obavljanje svoje delatnosti. Zakupodavac je dužan da se stara o održavanju čistoće zajedničkih prostorija, iznošenja smeća i čuvanju zgrade u kojoj se nalaze zakupljene poslovne prostorije u doba kada Zakupac iste ne koristi (po isteku redovnog radnog vremena ili za vreme dana kada se ne radi).


Član 5.