Ugovor o zakupu poslovnog prostora, varijanta II


13.4 - Primer obrasca ugovora o zakupu poslovnih prostorija 

       (varijanta II)
Ugovor o zakupu poslovnih prostorija 


Zaključen dana ___________ između stranaka:


ZAKUPODAVAC: (Navesti naziv)

ZAKUPAC: (Navesti naziv i adresu)


Član 1.


Zakupodavac daje zakupcu poslovne prostorije u ulici (navesti adresu) u zakup, a iste se sastoje od sledećeg (navesti broj prostorija i površinu).


Član 2.


Ugovor se zaključuje na određeno vreme od dve godine, počev od (navesti datum).


Član 3.


Pored prostorija označenih u tački 1. ovog ugovora zakupac ima pravo koristiti još i sledeće prostorije:


Podrum 3 x 4 za čuvanje ogreva, kao i pravo korišćenja zajedničkih prostorija u zgradi (WC).


Član 4.


Zakupac će poslovne prostorije koristiti za skladište robe (navesti koje) i u druge svrhe ih ne može koristiti.


Napomena: Na sličan način ugovara se i zakup poslovnih prostorija koje se koriste za kancelarije.


Član 5.


Zakupnina iznosi mesečno (navesti visinu zakupnine) dinara i plaća se svakog meseca unapred najkasnije do 5-og u mesecu.