Ugovor o zakupu poslovnih prostorija


13.3 - Primer obrasca ugovora o zakupu poslovnih prostorija
Zaključen između: 


_________________ kao zakupodavca (u daljem tekstu: zakupodavac), s jedne strane, i 

_________________ kao zakupca (u daljem tekstu: zakupac) s druge strane.


Ugovorne strane sporazumele su se u sledećem:


1. Zakupodavac daje a zakupac prima u zakup poslovne prostorije u ______ ul. ______br. __ u prizemlju ___ na ___ spratu*, koje imaju ukupnu površinu od ____ m2, a sastoje se od __________________________________________________________

_____________________________________________________________________.


Zakupac ima pravo da koristi i zajedničke prostorije, uređaje i usluge u zgradi i to:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.


2. Zakup teče od _______ 19__ godine i zakupodavac je dužan da do toga dana preda zakupcu poslovne prostorije.


3. Zakupac će poslovne prostorije koristiti isključivo za obavljanje svoje poslovne delatnosti i to:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________4. Zakupac može zakupljene prostorije ili njihov deo dati drugome u podzakup uz saglasnost zakupodavca.


5. Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme - na određeno vreme*, i to do ____ 19 __ godine.


6. Ugovor o zakupu prestaje:


- otkazom sa otkaznim rokom od __________________.


7. Ugovor o zakupu prestaje i kad zakupac prestane da obavlja delatnost označenu u tač. 3. ovog ugovora.