Ugovor o zakupu poslovnih prostorija, varijanta IV


13.6 - Primer obrasca ugovora o zakupu poslovnih prostorija 

       (varijanta IV)


Ugovor o zakupu poslovnih prostorija 


ZAKLJUČEN IZMEĐU:

SAVA CENTRA, Novi Beograd, Milentija Popovića 9, koga zastupa generalni direktor ______________ (u daljem tekstu: SAVA CENTAR) i

SAVEZNOG SEKRETARIJATA ZA PRAVOSUĐE I ORGANIZACIJU SAVEZNE UPRAVE, koga zastupa savezni sekretar _______________ (u daljem tekstu: SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA PRAVOSUĐE).


Član 1.


SAVA CENTAR daje, a SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA PRAVOSUĐE prima, u zakup poslovne prostorije u objektu SAVA CENRA, Novi Beograd, Ul. Milentija Popovića 9.


Poslovne prostorije iz prethodnog stava ovog člana imaju korisnu površinu od 1.472,91 m2, a nalaze se u delegatskim jedinicama: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 24 (svaka od po 166,08 m2) 29 (veličine 144,27 m2).


Pored zajedničkih komunikacija SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA PRAVOSUĐE koristi: obezbeđenje zgrade i poslovnih prostorija, grejanje i klimatizaciju, električnu energiju, vodu, održavanje zelenila, održavanje zajedničkih uređaja, parking-prostor.


Poslovne prostorije iz ovog ugovora opremljene su nameštajem i uređajima prema zapisniku koji će sačiniti ugovorne strane na dan primopredaje poslovnih prostorija.


Član 2.


Zakup poslovnih prostorija u delegatskim jedinicama 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 i 29 teče od 11.03.1996. godine, a poslovnih prostorija u delegatskoj jedinici 21 od 03.04.1996.


Član 3.


Ugovor se zaključuje na period do 31.12.1996. godine.


Član 4.


SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA PRAVOSUĐE je dužan da za korišćenje poslovnih prostorija iz člana 1. ovog ugovora plaća mesečno u iznosu od 10,00 dinara po kvadratnom metru, što prema zakupljenom prostoru iznosu 83.746,00 dinara za jedan mesec. Zakupnina se plaća najkasnije do 10-og u narednom mesecu, a na osnovu računa SAVA CENTRA.


Član 5.


Korišćenje telefona koji se nalaze u zakupljenim prostorijama, kao i eventualno drugi telekomunikacioni uređaji nisu predmet ovog ugovora, a SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA PRAVOSUĐE plaćaće ih na osnovu PTT računa ili stanja na brojilu kućne centrale za lokalne linije telefona.