Ugovor o zakupu pokretnih stvari, varijanta II


13.21 - Primer obrasca ugovora o zakupu pokretnih stvari 

         (varijanta II)


UGOVOR O ZAKUPU


zaključen dana _______________ između stranaka:


ZAKUPODAVAC: ____________________________

ZAKUPAC: ____________________________ (navesti naziv)


Član 1.


Zakupodavac daje zakupcu u zakup sledeće fabrički nove mašine (navesti koje) ________________ u (navesti mesto rada) _________________.


Zakupodavac daje za isporučene predmete jednaku garanciju kao što je fabrika daje prilikom prodaje.


Ugovor o zakupu zaključuje se na 5 (pet) godina, pri čemu zakupac ima pravo da zahteva produženje posla tog roka uz sniženu zakupninu.


Osnova ugovora je upotreba koja, po pravilu, ne premašuje dnevno vreme jedne radne smene.


Član 2.


Dužnosti zakupca su:


a)                da obezbedi normalnu upotrebu mašine a naročito da spreči njeno preopterećenje;

b)                da o sopstvenom trošku stručno održava i čuva uređaje na mašini; sve opravke, bez obzira iz kog razloga su potrebne, izvršiće neodložno; pri tome sme upotrebiti samo rezervne delove koje mu proizvođač isporuči ili dozvoli;

c)                da mašinu osigura u korist zakupodavca za slučaj uništenja ili oštećenja; osiguranje mora na zahtev dokazati;

d)                predmete primljene u zakup mora po isteku zakupnog ugovora vratiti u potpunosti u upotrebljivom stanju; zakupodavac je ovlašćen da mašinske uređaje da u svako doba isprobati.


Član 3.


Zakupac plaća za mašinske uređaje iz tač. 1. mesečnu zakupninu u iznosu od (navesti sumu) _________________.


Ako se, pak, Ugovor produži posle vremena za koje je određen, zakupnina se za naredni period snižava na ____ mesečno.