Ugovor o zakupu pokretne stvariUGOVOR

O

ZAKUPU POKRETNE STVARIZaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________

(ime i prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ZAKUPODAVAC", s jedne strane

i


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________

(ime i prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ZAKUPAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


ZAKUPODAVAC daje ZAKUPCU u zakup sledeće stvari: _______________________________________

______________________________________________________________________________________.

(opis, vrsta i količina stvari)