Ugovor o zakupu nepokretnosti (poljoprivrednog zemljišta)
UGOVOR

O

ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

(Poljoprivrednog zemljišta)Zaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime i prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ZAKUPODAVAC", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime i prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ZAKUPAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledeće:


Član 1.


ZAKUPODAVAC daje ZAKUPCU u zakup poljoprivredno zemljište i to: