Ugovor o zajmu, varijanta II


7.2 - Primer obrasca ugovora o zajmu (varijanta II)UGOVOR O ZAJMU


Zaključen između:

1. __________ iz __________ ul. __________ br. ___ ž.r. __________ kod __________ (u daljem tekstu: Zajmodavac), i


2. __________ iz __________ ul. __________ br. ___ ž.r. __________ kod __________ (u daljem tekstu: Zajmoprimac), kako sledi:


Član 1.


Zajmodavac daje na zajam, a Zajmoprimac preuzima sledeće količine pasulja po sortama, klasi, kalibraži i godini roda:


 red. br.        Sorta        klasa        Kalibraža        God. roda        Količina

    1.        Gradištanac        I        9 - 12        1996.        50 tona

    2.        Gradištanac        I        7 - 9        1996.        100 tona

    3.

                                          UKUPNO:        150 tona


Pasulj se preuzima sa skladišta prema dispoziciji Zajmodavca.


Član 2.


Pasulj iz člana 1. ovog ugovora kojeg Zajmodavac daje na zajam po svom kvalitetu u svemu odgovara važećim zakonskim i drugim propisima o kvalitetu voća i povrća, odnosno prehrambenih proizvoda.


Član 3.


Zajmoprimac se obavezuje da kvalitativno i kvantitativno preuzimanje pasulja iz člana 1. ovog ugovora izvrši zapisnički na skladištu zajmodavca, a prema dispoziciji Zajmodavca.


Naknadne reklamacije za kvalitet i kvantitet pozajmljene robe Zajmodavac neće priznati.


Član 4.


Isporuka pasulja izvršiće se na paritetu franko vozilo Zajmoprimca kod skladišta Zajmodavca.