Ugovor o zajmu novca
UGOVOR

O

ZAJMU NOVCAZaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ZAJMODAVAC", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ZAJMOPRIMAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".
UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


ZAJMODAVAC daje ZAJMOPRIMCU u zajam novac u iznosu od dinara ___________________________

______________________________________________________________________________________