Ugovor o zajmu kao učešća za dobijanje stambenog kredita


7.5 - Primer ugovora o zajmu kao učešću za 

        dobijanje stambenog kreditaUGOVOR


ZAKLJUČEN IZMEĐU UGOVORNIH STRANA:

1. Radne zajednice Sekretarijata za zakonodavstvo Savezne vlade, Novi Beograd, Bulevar Lenjina br. 2, kao zajmodavca (u daljem tekstu: zajmodavac)

i

2. Marka Marića, radnika u Sekretarijatu za zakonodavstvo Savezne vlade, na zadacima i poslovima stručnog saradnika kao zajmoprimca (u daljem tekstu: zajmoprimac).


PREDMET UGOVORA: Zajam kao učešće za dobijanje stambenog kredita od banke za kupovinu stana u svojini, u iznosu od 120.000.- dinara ( i slovima: stodvadesethiljada dinara).


Član 1.


Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Radna zajednica Sekretarijata za zakonodavstvo Savezne vlade na Zboru održanom 18. oktobra 1996. godine donela Odluku o davanju zajma kao učešće za dobijanje stambenog kredita od banke za kupovinu stana u svojini, br. 13-986/2 od 18.10.1996. godine koja je dana 26.10.1996. godine postala konačna.


Član 2.


Zajmodavac daje zajmoprimcu zajam kao učešće za dobijanje stambenog kredita od banke za kupovinu dvosobnog stana u Beogradu, na lokaciji dr Ivan Ribar, Novi Beograd, objekat GR 06 F6 sprat 5 broj stana 23, površine 66,80 m2 u iznosu od 120.000 dinara.


Član 3.


Zajmoprimac se obavezuje da dobijeni zajam po ovom ugovoru vrati zajmodavcu, odnosno eventualnom pravnom sledbeniku sa rokom otplate do 30 godina, uz godišnju kamatu u iznosu od 3%, s tim da se na tu kamatu, u slučaju da inflacija prema podacima nadležnog organa pređe stopu 10% za proteklu godinu, svake godine povećava kamata na neotplaćeni deo zajma tako što će se godišnja kamata uvećati za 0,1% za svaki procentni poen povećanja inflacije preko 10%.


U slučaju promena predviđenih stavom 1. ovog člana, zajmoprimac i zajmodavac će sačiniti aneks ugovora, za svaku godinu u kojoj su nastale promene koje su dovele do povećanja kamate.


Član 4.


Zajmoprimac se obavezuje da u roku od 30 dana od dana useljenja u stan opisan u članu 2. ovog ugovora, a najdocnije u roku od 3 godine od dana dobijanja zajma po ovom ugovoru, zajmodavcu odnosno eventualnom pravnom sledbeniku otpočne sa otplatom kredita i dužnom kamatom, s tim da mu visina mesečne rate iznosi 1/3 mesečnog ličnog dohotka do isplate zajma.


Član 5.


Za obezbeđenje obaveza po ovom ugovoru, zajmoprimac podnosi zajmodavcu akceptiranu menicu koja mora biti veća od nominalnog iznosa zajma sa kamatom, potpisanu od strane tri kreditno sposobna žiranta.