Ugovor o zajmu između preduzeća


7.3 - Primer ugovora o zajmu između preduzećaUGOVOR O ZAJMU*)


Zaključen između:

Zajmodavca: "PROGRES" _________, koje zastupa direktor _________ (u daljem tekstu: zajmodavac) i

Zajmoprimca: "MOSOR", preduzeće za proizvodnju metalnih proizvoda, koje zastupa direktor ______________ (u daljem tekstu: zajmoprimac).


Predmet ugovora


Član 1.


Zajmodavac se obavezuje da zajmoprimcu preda 100.000 (sto hiljada) dinara kod sastava ovog ugovora.


Kamate


Član 2.


Zajmoprimac će zajmodavcu plaćati kamate po stopi od 20% godišnje. Kamate će se obračunavati unatrag.


Namene zajma


Član 3.


Zajmoprimac će koristiti zajam za nabavku sirovina potrebnih za proizvodnju proizvoda koje dobavlja zajmodavcu na osnovu ugovora o prodaji sklopljenog ______ 19___.


Ako zajmoprimac bude upotrebio zajam u neku drugu svrhu, a ne u svrhu iz stava 1. ovog člana, zajmodavac može izjaviti da raskida ugovor.


Rokovi vraćanja zajma


Član 4.


Zajmoprimac je dužan da vrati zajam u roku od pet godina, u obrocima po 20.000 dinara krajem svake godine.