Ugovor o vršenju usluga prodaje knjiga, papira, pribora, mašina, tekstila, boja i lakova


20.10 - Primer ugovora o vršenju usluga prodaje: knjiga, 

         papira, pribora, mašina, tekstila, boja i lakova...
UGOVOR


ZAKLJUČEN IZMEĐU: Preduzeća "MERKUR" iz Zemuna ul. Dimitrije Lazarova Raše br. 25., kao naručioca usluge, koje zastupa poslovođa _________, s jedne strane, i

SPOLJNOG SARADNIKA __________ iz __________ ulica __________ br. ___ SO __________ u daljem tekstu saradnik.


Član 1.


PREDMET UGOVORA JE:


Prodaja knjiga, papira, školskog i kancelarijskog pribora, grafičkih usluga, biro mašina, tekstila, boja i lakova, sve iz delatnosti naručioca usluge.


Član 2.


Saradnik se obavezuje da će za potrebe i račun naručioca vršiti uslugu prodaje, prema cenama koje dobije od naručioca i uslovima koje odredi naručilac, za robu i grafičke usluge iz člana 1. ovog Ugovora.


Član 3.


Saradnik se obavezuje da će se u kontaktima sa kupcima, ponašati u skladu sa obavezama koje propisuje Zakon o obligacionim odnosima, predstavljati kao saradnik "MERKURA" u čije ime i za čiji račun punovažno, ugovara i zaključuje poslove.


Odgovoran je za vođenje dokumentacije (zaključnice-porudžbenice) prema uputstvu naručioca, da svoj mesečni plan obilazaka stranaka pismeno ili usmeno obavesti odgo-vorno lice naručioca, da redovno informiše odgovorno lice o kontaktima koje je sa kupcima obavio.


Član 4.


Saradnik se obavezuje da neće za druge firme prodavati robu koja je predmet člana 1. ovog Ugovora.


Da će čuvati poslovnu tajnu i renome naručioca shodno propisima po tom osnovu.


Član 5.


Naručilac se obavezuje da saradniku u cilju ostvarenja prometa omogući i to: