Ugovor o vršenju servisnih usluga


20.2 - Primer ugovora o vršenju servisnih uslugaUGOVOR O VRŠENJU SERVISNIH USLUGA


Zaključen dana 27.02.1996. god. između:


PREDUZEĆA EI SERVISNA MREŽA "BEOGRAD", BEOGRAD, M. Bondžulića br. 1 (u daljem tekstu Izvršilac) i

"DUNAV TRADE", TRGOVINSKO PREDUZEĆE NA VELIKO - UVOZ-IZVOZ, BEOGRAD, Cara Haila Selasije br. 21 (u daljem tekstu Naručilac).


Član 1.


Ovim Ugovorom Izvršilac i Naručilac regulišu svoja prava i obaveze u pogledu servisi-ranja proizvoda u garantnom i vangarantnom roku.


Član 2.


Izvršilac se obavezuje da vrši servisiranje proizvoda koje Naručilac uvozi i plasira na jugoslovensko tržište i to:


- AUTO RADIO KASETOFON TIPA AR 902

- AUTO RADIO KASETOFON TIPA AR 515

- AUTO RADIO KASETOFON TIPA "CLEISON" CL 101


Servisiranje proizvoda Izvršilac će vršiti na teritoriji SRJ i to preko tehničkih servisa Izvršioca sa spiska tehničkih servisa koji je sastavni deo Ugovora.


Član 3.


Servisiranje proizvoda u garantnom roku Izvršilac će vršiti u zakonskom roku saglasno odredbama garantnog lista, pod uslovom da su garantni listovi, na prednjoj strani, overeni pečatom Izvršioca.


Servisiranje proizvoda iz predmeta ugovora Izvršilac će vršiti isključivo u prostorijama tehničkog servisa.

Servisiranje proizvoda u vangarantnom roku Izvršilac će vršiti uz naplatu usluge korisniku proizvoda primenom odobrenog cenovnika i normativa radnog vremena za popravku proizvoda u vangarantnom roku.


Član 4.


Izvršilac samostalno organizuje i vrši kontrolu rada tehničkih servisa i vodi prepisku sa korisnicima proizvoda, ali se obavezuje da razmotri svaku opravdanu primedbu Naručioca.