Ugovor o ustupanju znanja i iskustva (know-how)


20.12 - Primer obrasca ugovora o ustupanju znanja i 

         iskustva - know-howUGOVOR O USTUPANJU ZNANJA I ISKUSTVA (KNOW-HOW)


zaključen dana ______ 199___ godine, između:


1. ____________________ kao davaoca znanja i iskustava i

2. ____________________ kao primaoca znanja i iskustava.


Ugovorne strane su se saglasile i zaključile sledeće:


Član 1.


Davalac know-how ustupa primaocu know-how sledeća (mogu se ustupati savremena tehnička i tehnološka znanja, iskustva i veštine koje se mogu primeniti u industrijskoj i drugoj proizvodnji).


Član 2.


Davalac know-how se obavezuje:


-                da osposobi primaoca znanja i iskustava da koristi znanja i iskustva iz člana 1. ovog ugovora na sledeći način __________;

-                da u periodu od __________ do __________ pruži primaocu znanja i iskustava sledeće usluge: (obrazovanje kadrova, uvođenje u posao i pružanje tehničke pomoći) i dr.


Član 3.


Ugovorne strane su saglasne da, na ime prenetih znanja i iskustava i izvršenih usluga iz ovog ugovora od strane davaoca know-how, primalac know-how ima obavezu da:


-                isplati naknadu koja se određuje na sledeći način __________;

-                da stečena znanja i iskustva čuva kao poslovnu tajnu u toku trajanja ovog ugovora i po njegovom prestanku do __________, i da u slučaju povrede ove obaveze odgovara za pričinjenu štetu u iznosu od __________.


Član 4.


Ovaj ugovor zaključuje se na vreme ____________________.