Ugovor o ustupanju vršenja određenih poslova


16.12 - Primer obrasca ugovora kojim jedan ugovarač ustupa 

        ovlašćenje drugom ugovaraču da u njegovo ime i 

        za njegov račun vrši određene posloveUGOVOR


zaključen u __________ dana _______ godine između preduzeća _________  koje zastupa _________, s jedne strane i __________ iz __________, s druge strane, o sledećem:


Član 1.


Preduzeće ___________ ustupa ugovaraču ___________ (u daljem tekstu: izvršilac posla) da u njegovo ime i za njegov račun u prometu vrši sledeće poslove:


a) da kupuje: ______________________ 

b) da prodaje: ______________________ 


Član 2.


Izvršilac posla prihvata obavljanje poslova iz člana 1. ovog ugovora.


Član 3.


Preduzeće _________ se obavezuje da:


-        obezbedi potrebnu količinu robe za prodaju svakih _________ dana u ________;

-        primi kupljene proizvode svakih _________ dana u ________;

-        isplati naknadu za rad u iznosu od .. dinara u roku od _______ dana od dana _______,


Član 4.


Izvršilac posla se obavezuje:

- da poverene poslove vrši savesno i da mesečno ostvari,


a) od prodaje _______ dinara; 

b) od kupovine _______ dinara;