Ugovor o uslovima uzajamnih isporuka robe


16.18 - Primer ugovora o uslovima uzajamnih isporuka robeV/O "HIMEXPORT", g. Moskva, u daljem tekstu "Prodavac", s jedne strane, i jugoslovenska firma Tehnopromet, g. Beograd, u daljem tekstu "Kupac", sa druge strane, zaključili su ovaj ugovor o sledećem:I - Predmet dogovora


Za račun uzajamnih isporuka robe u periodu 1996 - 1998. god. Prodavac prodao, a Kupac kupio na uslovima fco cisterna Prodavca (ako drugačije nije navedeno u prilogu) robu - kvalitet, cena i količina saglasno prilogu ovom ugovoru, koji čini njegov sastavni deo.II - Cena


Cena za robu koja je prodata po ovom ugovoru, određuje se u USA $, kao obračunskoj valuti i podrazumeva se fco cisterna i fco vagon Prodavca (ako drugačije nije navedeno u prilogu), uključivo pakovanje.III - Kvalitet


Kvalitet robe treba da odgovara kvalitetnoj karakteristici, koja je navedena u prilogu ovog ugovora, i treba da se potvrđuje certifikatom kvaliteta, koji izdaje proizvođač robe, ili garantnim pismom Prodavca.IV - Rok i uslovi isporuke


Kupac je obavezan da javi Prodavcu neophodne podatke za otpremu najkasnije 45 dana pre određenog roka, koji je ugovoren ovim ugovorom kao početak roka isporuke robe.


Roba treba da se isporučuje u rokovima, koji su određeni u prilogu ovog ugovora.


U slučaju zakašnjenja u isporuci u odnosu na dogovorene rokove ovim ugovorom Prodavac plaća Kupcu penale, koji se obračunavaju na vrednost neisporučene robe u određenom roku. Penali se obračunavaju u visini od 0,05% za svaki dan u toku prvih 30 dana, 0,08% za svaki dan u toku sledećih 30 dana i dalje 0,12% za svaki dan zakašnjenja.


Ipak opšti iznos penala za zakašnjenje u isporuci ne može da prelazi 8% vrednosti robe koja se ne isporučuje u određenom roku.


U slučaju da Kupac ne dostavi na vreme transportne instrukcije Prodavac ima pravo da traži od Kupca uplatu penala u visini od 0,05% od vrednosti robe, za koju nisu date transportne instrukcije u određenom roku, za svaki dan zakašnjenja davanja transportnih instrukcija, kao i stopirati otpremu robe u određenom roku zakašnjenja u dostavljanju transportnih instrukcija plus 45 dana.


Kod zakašnjenja u davanju transportnih instrukcija na 30 dana Prodavac ima pravo da otkaže isporuku partije robe, za koju svojevremeno nisu date transportne instrukcije uz prezentaciju Kupcu gore navedenih penala, kao i da nadoknadi gubitak, koji ne pokrivaju ti penali.