Ugovor o uskladištenju naftinih derivata


12.3 - Primer obrasca ugovora o skladištenju naftinih derivataUGOVOR BROJ _____


O rukovanju i održavanju skladišta - instalacije, skladištenju, čuvanju, zanavljanju i o manipulaciji naftinih derivata


Zaključen između:

1. _______________ (u daljem tekstu: OSTAVODAVAC), i

2. _______________ (u daljem tekstu: SKLADIŠTAR), kako sledi:


I RUKOVANJE I ODRŽAVANJE SKLADIŠTA


Član 1.


OSTAVODAVAC predaje SKLADIŠTARU svoje skladište-instalaciju u ........, na rukovanje i održavanje od _____ m3, a koje se sastoji od rezervoarskih kapaciteta, i to:

- _____ kom. rezervoara od ___ m3 = ____ m3

- _____ kom. rezervoara od ___ m3 = ____ m3

Svega: _______ m3


sa betonskim tankvanama, manipulativnim cevovodima i pumpnom stanicom, saobraćajnicama površine ____m2, industrijskim kolosekom, vagon-pretakalištem, vatrozaštitom (____ rezervoara od po ____m3, cevovodi i pumpna stanica), kanalizacijom i dispečerskim centrom, rasvetom i ostalom opremom po zapisniku o primopredaji koji je sastavni deo ovog ugovora.


Član 2.


SKLADIŠTAR prihvata i preuzima skladište-instalaciju OSTAVODAVCA iz člana 1. ovog ugovora na rukovanje i održavanje pod uslovima predviđenim ovim ugovorom.


Član 3.


Radi redovnog obavljanja uskladištenja svih vrsta naftinih derivata OSTAVODAVCA, uskladištenih na instalaciji _______, a koje se obavljaju bez naknade, OSTAVODAVAC je saglasan da ustupi SKLADIŠTARU ___m3 skladišnog prostora na instalaciji _____na korišćenje, a SKLADIŠTAR će OSTAVODAVCU ustupiti _____m3 na instalaciji SKLADIŠTARA za koju ugovorne strane postignu saglasnost putem aneksa ovog ugovora.


Sa korišćenjem rezervoarskog prostora iz stava 1. ovog člana može se otpočeti nakon pismenog dogovora između OSTAVODAVCA i SKLADIŠTARA, o vrsti, količini i rasporedu po rezervoarima naftinih derivata koji će se čuvati na instalaciji ___ i u ustupljenim rezervoarima SKLADIŠTARA.


Za kapacitete iz ovog člana koji se ustupaju na korišćenje, ugovorne strane su saglasne da neće zaračunavati skladišninu.


Za troškove manipulacije, ovaporacije, i dr. kao i za ostale radnje vezane za naftine derivate koji se skladište u rezervoarima SKLADIŠTARA, primenjivaće se uslovi iz ovog ugovora koji važe za instalacije u mestu SKLADIŠTARA, tj. u _______________.