Ugovor o udruživanju sredstava za zajedničko poslovanje


7.15 - Primer obrasca ugovora o udruživanju sredstava radi ulaganja u zajedničko poslovanjeUGOVOR O UDRUŽIVANJU SREDSTAVA


Član 1.


Zajednički poslovni ciljevi ugovornih strana su ________________________.


Član 2.


Ugovorne strane su saglasne da radi ostvarivanja ciljeva iz člana 1. Ugovora udruže sredstva predviđena ovim ugovorom.


Član 3.


Radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih ciljeva ugovorne strane će podići fabriku za proizvodnju _______ u ________.


Član 4.


Za izgradnju fabrike iz prethodnog člana ugovorne strane uložiće udružena svoja sredstva i to:

Preduzeće A: ________________________

Preduzeće B: ________________________


Član 5.


Fabrika iz člana 3. Ugovora imaće status osnovne organizacije bez svojstva pravnog lica u sastavu Preduzeća A.


Član 6.


Organizacija iz člana 5. ugovora imaće određena prava i obaveze u pravnom prometu, što se bliže utvrđuje Statutom preduzeća A.


Član 7.


Fabrika će iskazati poseban obračun rezultata poslovanja.