Ugovor o udruživanju sredstava radi zajedničkog poslovanja, varijanta II


7.16 - Primer obrasca ugovora o udruživanju sredstava 

       radi zajedničkog poslovanja (varijanta II)UGOVOR O UDRUŽIVANJU SREDSTAVA


Član 1.


Ovim ugovorom preduzeće ________ u ________ (dalje: udružilac sredstava) udružuje sredstva u preduzeće ________ u ________ (dalje: primalac sredstava) radi zajedničkog poslovanja pod uslovima i na način koji su utvrđeni zakonom i ovim ugovorom.


I. CILJEVI UDRUŽIVANJA SREDSTAVA


Član 2.


Udruživanjem sredstava radi zajedničkog poslovanja ugovorne strane su saglasne da se postignu sledeći ciljevi:

-                obezbeđenje porasta proizvodnosti rada, potpunijeg korišćenja sredstava društvene reprodukcije, ostvarivanja boljih zajedničkih poslovnih rezultata i proširivanje materijalne osnove rada;

-                međusobni uticaj na poslovnu i razvojnu politiku donošenjem zajedničkog plana rada i plana razvoja, utvrđivanje mera za njihovo sprovođenje i kontrolu njihovog izvršavanja;

-                vođenje zajedničke poslovne politike u zajedničkom poslovanju kroz zajednički organ utvrđen ovim ugovorom i drugim zajedničkim organima;

-                učešće u riziku iz zajedničkog poslovanja;

-                raspoređivanje ostvarene dobiti u zajedničkom poslovanju;

- obezbeđenje međusobne javnosti rada i međusobnog obaveštavanja o zajedničkom poslovanju i rezultatima postignutim u zajedničkom poslovanju;

-                druge ciljeve utvrđene ovim ugovorom.


Član 3.


Ako se u toku zajedničkog poslovanja pokaže potrebnim, ciljevi iz prethodnog člana mogu se proširiti, odnosno dopuniti samo ako bi se njihovim ostvarivanjem postiglo bolje zajedničko poslovanje, veći porast produktivnosti rada, bolje korišćenje sredstava društvene reprodukcije, postizanje boljih poslovnih rezultata, proširivanje materijalne osnove rada i ostvarivanje veće dobiti.


II. PREDMET ZAJEDNIČKOG POSLOVANJA


Član 4.


Predmet zajedničkog poslovanja su poslovi iz delatnosti primaoca usluga, i to:


1. ________________________;

2. ________________________;