Ugovor o trgovinskom zastupanju


16.10 - Primer obrasca ugovora o trgovinskom zastupanjuUGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU


Zaključen između:

1. _____________ iz ____________, kao nalogodavca (u daljem tekstu: NALOGODAVAC), koga zastupa direktor ____________, i

2. _____________ iz ____________, kao trgovinskog zastupnika (u daljem tekstu: ZASTUPNIK), koga zastupa direktor ____________ na sledeći način:


Član 1.


NALOGODAVAC se ovim ugovorom obavezuje da ZASTUPNIKU poveri zastupanje u tom smislu što će imati pravo da prodaje robu, i to: ____________ na unutrašnjem tržištu ____________.


Član 2.


ZASTUPNIK se obavezuje da robu iz člana 1. ovog ugovora prodaje po ceni od _______ dinara FCO ____________.


Član 3.


Obostranim sporazumom oba ugovarača dogovoreno je da NALOGODAVAC može ovlastiti i drugog trgovačkog zastupnika da prodaje istu robu, na istom području, po istim cenama.


Član 4.


ZASTUPNIK se obavezuje da bez pristanka NALOGODAVCA ne preuzima nikakve obaveze da na napred navedenom području za istu vrstu poslova, prodaje robu za drugog nalogodavca.


Član 5.


Obostranim sporazumom stranaka dogovoreno je da se ovaj ugovor zaključi na neodređeno vreme, s tim da je otkazni rok na kraju svakog kalendarskog tromesečja.


Član 6.


NALOGODAVAC se obavezuje da ZASTUPNIKU plaća proviziju u visini od ____% od vrednosti ugovora, a koju će ZASTUPNIKU isplatiti u roku od 8 dana od dana kad primi obaveštenje banke da je odnosna faktura naplaćena i iznos fakture odobren njegovom računu.


Član 7.