Ugovor o trgovačkom zastupanju


2.31 - Primer ugovora sa inopartnerom o sukcesivnoj 

       isporuci robeUGOVOR O SUKCESIVNOJ ISPORUCI ROBE


Godina 1996, dan _______ mesec _______ 

Između

STAKLARE ________________________________

i

ORMELVETRO ________________________________

i

QUADRIFOGLIO ALUMINIUM SERVICE koju predstavlja zastupnik gospodin FRANCESCO MAGGIO u svojstvu tehničke komercijalne pomoći.


PREDMET UGOVORA


a) Staklara ima nameru da izvrši izmenu u svom pogonu na jednoj liniji mašine br. P.7. za proizvodnju staklenih flaša za prehranu, sa teorijskim kapacitetom proizvodnje od 48 kapi u minuti.

b) Staklara je zainteresovana za izvoz jednog dela proizvodnje koja će se realizovati u pogonu navedenom pod tačkom a).

c) Ormelvetro se obavezuje da isporuči sve što je neophodno za bolje izvođenje linije prema najmodernijoj tehnici, uključujući ovde i kontrolu proizvodnje, kao što je proforma faktura izdata 21.I 1996. godine i tehnička realizacija.

d) Pošto su se ugovorne strane u potpunosti saglasile sa osnovnim tačkama projekta koji će biti priložen uz ovaj ugovor pod tačkom b), a uz uzajamne obaveze, ispoljavaju želju da ih formulišu u ovom ugovoru, sa ciljem da obuhvate obaveze, a istovremeno da se dozvoli i jednoj i drugoj strani da može da prihvati obaveze prema trećoj strani, ako se ukaže potreba, što će biti učinjeno naknadno u pismenom obliku uz saglasnost obeju ugovornih strana, a u zavisnosti od osnovnih principa koji su ovde definisani, usaglašeni i prihvaćeni. Prema gore navedenom

UGOVORENO JE sledeće:


1. Osnovne odredbe predstavljaju integralni osnovni deo ovog ugovora i, prema tome, se u potpunosti smatraju opisanim, potvrđenim i prihvaćenim.


2. Ormelvetro se obavezuje da isporuči Staklari koja prihvata i obavezuje se da nabavi sledeće:

- rezervne delove za postojeću liniju.


3. Ormelvetro se obavezuje da za period od dve godine isporuči sve rezervne delove i da obezbedi tehnički personal potreban za funkcionisanje mašina. Staklara će plaćati i re-zervne delove i personal, prema kursu koji će biti važeći u tom momentu. Ormelvetro se obavezuje da ponudi staklari, koja će biti slobodna da prihvati, sva tehnička dostignuća koja će se primeniti na mašinama.


4. Cena isporučene robe će biti dogovorena među stranama u 451.390 Din, a STAKLARA će garantovati ovu sumu bankarskom garancijom izdatom prvoklasnoj italijanskoj banci plativoj za 60 dana.


5. Ormelvetro se obavezuje da realizuje čitav projekat iz člana 2, za period od šest meseci; maksimum od dobijanja avansa, osim u slučajevima više sile.


6. Staklara će od ...... obezbediti tehnički personal i naznačiti prostor koji će biti pogodno opremljen da bi se moglo započeti sa poslovima.