Ugovor o tekućem računu


8.23 - Primer obrasca ugovora o tekućem računu
BANKA BEOGRAD, Novi Beograd, Bulevar Lenjina, br. _____

i DEPONENT: ____________ (prezime, očevo ime i ime, broj i izdavalac lične karte)

zaključuju u Beogradu, ____________ godine


UGOVOR O TEKUĆEM RAČUNU


Član 1.


Banka se obavezuje da Deponentu otvori tekući račun, preko koga će primati uplate i vršiti isplate u granicama raspoloživih sredstava na računu.


Član 2.


Raspolaganje sredstvima na tekućem računu Deponent vrši limitiranim čekom, uz sva prava i obaveze koje proističu iz Zakona o čeku i drugih pozitivnih propisa, kao i putem trajnih i povremenih naloga koje Deponent može dati Banci za plaćanje troškova koji se izmiruju u jednakim vremenskim intervalima.


Banka se obavezuje da Deponentu izdaje potreban broj čekova za raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa.


Član 3.


Banka će Deponentu na njegova sredstva na računu plaćati kamatu po godišnjoj stopi određenoj poslovnom politikom Banke.


Za raspolaganja koja izvrši iznad svojih sredstava, odnosno dozvoljenog prekoračenja, Deponent plaća Banci zateznu kamatu u skladu sa zakonom i poslovnom politikom Banke i snosi zakonske posledice ovakvog raspolaganja.


Obračun i propis kamate vrši Banka u skladu sa aktima svoje poslovne politike.


Član 4.


Banka se obavezuje da Deponenta redovno obaveštava o svim promenama i stanju sredstava na tekućem računu putem izvoda koje će Deponent preuzimati u Banci, odnosno primati na adresu označenu u pristupnici.


Deponent može da ospori tačnost podataka u izvodu u roku od 15 dana od prijema izvoda, a najkasnije u roku od godinu dana od prijema računa o likvidaciji salda po zaključenju tekućeg računa, inače se pravo gasi.


Član 5.