Ugovor o servisiranju i održavanju aparata
UGOVOR

O

SERVISIRANJU I ODRŽAVANJU APARATAZaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "KORISNIK", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "IZVRŠILAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


IZVRŠILAC se obavezuje da redovno i vanredno održava i servisira aparate u objektima KORISNIKA.